Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Coachpraktijk Pascalle Laban

Artikel 1. Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 • De Coachpraktijk of Opdrachtnemer: Coachpraktijk Pascalle Laban ook handelend onder de naam Coaching & Advies Pascalle Laban.
 • De Opdrachtgever: De rechtspersoon of rechtspersonen die de opdracht verstrekt of verstrekken.
 • De Overeenkomst: de afspraken tussen de Opdrachtgever en De Coachpraktijk.

Artikel 2. Toepasselijkheid van deze voorwaarden

 1. Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere Overeenkomst tussen De Coachpraktijk en de Opdrachtgever waarop partijen deze voorwaarden van toepassing hebben verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
 2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle Overeenkomsten met De Coachpraktijk, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.

Artikel 3. Offertes

 1. De door De Coachpraktijk gemaakte offertes zijn vrijblijvend; zij zijn geldig gedurende 30 dagen, tenzij anders aangegeven. De Coachpraktijk is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de wederpartij schriftelijk binnen 30 dagen worden bevestigd.
 2. De Opdrachtgever heeft 14 dagen bedenktijd. Dit wil zeggen dat de Opdrachtgever een getekende opdrachtbevestiging (offerte) binnen 14 dagen, zonder extra kosten, kan intrekken.
 3. De prijzen in de genoemde offertes zijn exclusief BTW, tenzij anders aangegeven.
 4. Offertes zijn gebaseerd op de bij De Coachpraktijk beschikbare informatie.

Artikel 4. Opdrachten en annulering

 1. Een offerte wordt een opdracht zodra de offerte is bevestigd.
 2. Indien een opdracht, of een deel daarvan, binnen 24 uur voor aanvang van de uitvoering ervan wordt ingetrokken wordt aan de Opdrachtgever 100% van de voor de uitvoering gereserveerde tijd en kosten in rekening gebracht.
 3. Indien een opdracht, of een deel daarvan, binnen twee dagen (48 uur) voor aanvang van de uitvoering ervan wordt ingetrokken wordt aan de Opdrachtgever 50% van de voor de uitvoering gereserveerde tijd en kosten in rekening gebracht.
 4. Indien een opdracht, of een deel daarvan, binnen een week voor aanvang van de uitvoering ervan wordt ingetrokken worden de voorbereidingswerkzaamheden welke voor de uitvoering van de opdracht noodzakelijk zijn geweest aan de Opdrachtgever in rekening gebracht.

Artikel 5. Uitvoering van een Overeenkomst voor begeleiding

 1. De Coachpraktijk zal de Overeenkomst naar beste inzicht, vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
 2. Indien en voor zover een goede uitvoering van de Overeenkomst dit vereist, heeft De Coachpraktijk het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. Dit zal altijd in overleg met de Opdrachtgever geschieden.
 3. De Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan De Coachpraktijk aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst tijdig aan De Coachpraktijk worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de Overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan De Coachpraktijk zijn verstrekt, heeft De Coachpraktijk het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de Opdrachtgever in rekening te brengen.
 4. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat De Coachpraktijk is uitgegaan van door de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor haar kenbaar behoorde te zijn.
 5. Wanneer de Opdrachtgever geen afspraak maakt voor een (vervolg)opdracht en de laatste opdracht drie maanden of langer geleden heeft plaatsgevonden, gaat de Coachpraktijk ervan uit dat er geen behoefte meer is aan een opdracht en zal de overeenkomst als beëindigd worden beschouwd zonder recht op restitutie.

Artikel 6. Contractduur; uitvoeringstermijn

De Overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen;

Artikel 7. Wijziging van de Overeenkomst

 1. Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat voor een behoorlijke uitvoering het noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de Overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.
 2. Indien partijen overeenkomen dat de Overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. De Coachpraktijk zal de Opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.
 3. Indien de wijziging of aanvulling op de Overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties heeft, zal De Coachpraktijk de Opdrachtgever hierover tevoren inlichten.
 4. Indien een vast honorarium is overeengekomen zal De Coachpraktijk daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de Overeenkomst een overschrijding van dit honorarium tot gevolg heeft.
 5. In afwijking van lid 3 zal De Coachpraktijk geen meerkosten in rekening kunnen brengen indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan haar kunnen worden toegerekend.

Artikel 8. Geheimhouding

 1. Partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun Overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
 2. Aan de opdracht zal door De Coachpraktijk niet zonder toestemming van de Opdrachtgever extern gerefereerd worden.

Artikel 9. Intellectuele eigendom

 1. Onverminderd het bepaalde in artikel 8 van deze voorwaarden behoudt De Coachpraktijk zich de rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van de Auteurswet.
 2. Alle door De Coachpraktijk verstrekte stukken, zoals lesmateriaal, oefeningen, testen, rapporten, assessments, schetsen, tekeningen, software, enz., zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de Opdrachtgever en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van De Coachpraktijk worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden gebracht.
 3. De Coachpraktijk behoudt tevens het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 10. Opzegging

 1. Beide partijen kunnen te allen tijde de Overeenkomst schriftelijk opzeggen. Indien de duur van de opdracht een jaar of langer is, dienen partijen een opzegtermijn van tenminste 1 maand in acht te nemen.

Artikel 11. Ontbinding van de Overeenkomst

 1. De vorderingen van De Coachpraktijk op de Opdrachtgever zijn onmiddellijk opeisbaar in de volgende gevallen:
  • indien na het sluiten van de Overeenkomst aan De Coachpraktijk ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de Opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen zal voldoen;
  • indien De Coachpraktijk de Opdrachtgever bij het sluiten van de Overeenkomst gevraagd heeft zekerheid te stellen voor de nakoming en deze zekerheid uitblijft dan wel onvoldoende is.
 2. In de genoemde gevallen is De Coachpraktijk bevoegd de verdere uitvoering van de Overeenkomst op te schorten, dan wel tot ontbinding van de Overeenkomst over te gaan, één en ander onverminderd het recht van Opdrachtnemer schadevergoeding te vorderen.

Artikel 12. Gebreken, klachttermijnen

 1. Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door de Opdrachtgever binnen 8 dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 14 dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden schriftelijk te worden gemeld aan De Coachpraktijk.
 2. De Coachpraktijk zal binnen 8 dagen na de ontvangst van de klacht deze bevestigen. Verder zal de klacht zo snel als mogelijk worden afgehandeld en in vertrouwen worden behandeld.
 3. Indien een klacht gegrond is zal De Coachpraktijk de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen; tenzij dit inmiddels voor de Opdrachtgever aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient door de Opdrachtgever schriftelijk kenbaar te worden gemaakt.
 4. Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen dienstverlening niet meer mogelijk of zinvol is, zal De Coachpraktijk slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 16.

Artikel 13. Honorarium

 1. Voor aanbiedingen en Overeenkomsten waarin een vast honorarium wordt aangeboden of is overeengekomen gelden de leden 3, 6 en 7 van dit artikel.
 2. Indien geen vast honorarium wordt overeengekomen, gelden de leden 4 t/m 7 van dit artikel.
 3. Partijen kunnen bij het tot stand komen van de Overeenkomst een vast honorarium overeenkomen. Het vaste honorarium is exclusief BTW.
 4. Indien geen vast honorarium wordt overeengekomen, zal het honorarium worden vastgesteld op grond van werkelijk bestede uren. Het honorarium wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van De Coachpraktijk, geldende voor de periode waarin de werkzaamheden worden verricht, tenzij een daarvan afwijkend uurtarief is overeengekomen.
 5. Eventuele kostenramingen zijn exclusief BTW.
 6. Voor aanvang van een vervolgafspraak zullen de kosten van voorgaande afspraken zijn voldaan.
 7. Indien De Coachpraktijk met de Opdrachtgever een vast honorarium of uurtarief overeenkomt, is De Coachpraktijk desalniettemin gerechtigd tot verhoging van dit honorarium of tarief. De Coachpraktijk mag prijsstijgingen doorberekenen, indien Opdrachtnemer kan aantonen dat zich tussen het moment van aanbieding en levering significante prijswijzigingen hebben voorgedaan ten aanzien van bijvoorbeeld lonen en/of vergelijkbare markttarieven.

Artikel 14. Betaling

 1. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door Opdrachtnemer aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij anders is overeengekomen.
 2. Na het verstrijken van 14 dagen na de factuurdatum is de Opdrachtgever in verzuim; de Opdrachtgever is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 1% per maand.
 3. In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van de Opdrachtgever zullen de vorderingen van De Coachpraktijk en de verplichtingen van de Opdrachtgever jegens Opdrachtnemer onmiddellijk opeisbaar zijn.
 4. Door de Opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst open staan zelfs al vermeldt de Opdrachtgever, dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.
 5. Bij terugbetaling van gecrediteerde bedragen door De Coachpraktijk, zal een betalingstermijn van maximaal 30 dagen worden gehanteerd.

Artikel 15. Incassokosten

 1. Is de Opdrachtgever in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van Opdrachtgever. In ieder geval is de Opdrachtgever verschuldigd:
  • over de eerste Euro 3.000,- 15%
  • over het meerdere tot Euro 6.000,- 10%
  • over het meerdere tot Euro 15.000,- 8%
  • over het meerdere tot Euro 60.000,- 5%
  • over het meerdere 3%
 2. Indien De Coachpraktijk aantoont hogere kosten te hebben gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.

Artikel 16. Aansprakelijkheid

Indien De Coachpraktijk aansprakelijk is, dan is die aansprakelijkheid als volgt begrensd:

 1. De aansprakelijkheid van De Coachpraktijk is beperkt tot de factuurwaarde van de opdracht, althans dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
 2. In afwijking van hetgeen hierboven in lid 1 van dit artikel is bepaald wordt bij een opdracht met een langere looptijd dan zes maanden, de aansprakelijkheid verder beperkt tot het over de laatste zes maanden verschuldigde factuurbedrag.
 3. De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van De Coachpraktijk.
 4. De Coachpraktijk is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade.

Artikel 17. Overmacht

 1. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop De Coachpraktijk geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor De Coachpraktijk niet in staat is haar verplichtingen na te komen.
 2. De Coachpraktijk heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat De Coachpraktijk haar verbintenis had moeten nakomen.
 3. Tijdens overmacht worden de verplichtingen van De Coachpraktijk opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door De Coachpraktijk niet mogelijk is langer duurt dan 2 maanden zijn beide partijen bevoegd de Overeenkomst te ontbinden zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.
 4. Indien De Coachpraktijk bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds uitgevoerde c.q uitvoerbare deel afzonderlijk te factureren en is de Opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

Artikel 18. Verwerken van gegevens.

 1. De Coachpraktijk verantwoordelijke in de zin van de AVG, is verantwoordelijk voor en gerechtigd tot het (digitaal) verwerken van de persoonsgegevens, welke worden verzameld in het kader van de in deze algemene voorwaarden bedoelde dienstverlening, althans het onder haar rechtstreeks gezag onderworpen te laten verwerken en ziet erop toe dat eventuele bewerkers de geldende wet- en regelgeving naleven.
 2. De Coachpraktijk verwerkt uitsluitend gegevens in het kader van het uitvoeren van een opdracht. Het voorgaande laat onverlet dat gegevens soms wel herleidbaar zijn tot een individuele persoon door raadpleging van openbare registers en Social Media.

Artikel 19. Klachten en Geschillenbeslechting

 1. Klachten dienen schriftelijk kenbaar worden gemaakt via contact@pascalleimpens.nl .
 2. Indien geen onderling vergelijk wordt bereikt worden geschillen uit hoofde van de Overeenkomst, of van nadere Overeenkomsten daarvan, of daaruit voortvloeiende rechtsverhoudingen, in eerste aanleg, bij uitsluiting van anderen aan de rechtbank worden voorgelegd.

Artikel 20. Toepasselijk recht

 1. Op elke Overeenkomst tussen Opdrachtnemer en de Opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.
 2. Vernietiging of vernietigbaarheid van enige bepaling van deze Overeenkomst laat geldigheid van overige onverlet.

Artikel 21. Wijziging van de voorwaarden

De Coachpraktijk is gerechtigd om deze Algemene Voorwaarden eenzijdig te wijzigen. In dat geval zal de Coachpraktijk de Opdrachtgever tijdig op de hoogte stellen van de wijzigingen. Tussen deze kennisgeving en de inwerkingtreding van de gewijzigde voorwaarden zal tenminste een maand zitten. Indien de Opdrachtgever een natuurlijk persoon is, die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, en de wijziging heeft tot gevolg dat aan de Opdrachtgever een prestatie wordt verschaft die wezenlijk van de oorspronkelijke prestatie afwijkt, heeft deze Opdrachtgever de bevoegdheid de Overeenkomst te ontbinden per de datum dat de gewijzigde voorwaarden in werking treden.

Coachpraktijk Pascalle Laban
Johannes Spaanstraat 29
3313 XB Dordrecht
KvK 54397987